Předpisy

 

Obchodní podmínky


Čl. I: Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu ArtKamen.cz je společnost VIACAR S.r.o., se sídlem Pražská 11, 509 01 Nová Paka, Česká republika, IČ: 47455713, DIČ: CZ47455713, (dále jen Prodávající).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

 

Je-li smluvní stranou podnikatel řídí se vztahy dle Obchodního zákoníku č. 513/1991Sb., vše ve znění novel,jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti (§ 261, odstavec 1. ),nedohodnou-li se strany písemně jinak. Podnikatelem je fyzická osoba, která má živnostenský list nebo vykonává svobodné povolání, případně má jiné oprávnění k podnikání. Podnikatelem jsou všechny obchodní společnosti a jiné právnické osoby, např. občanské sdružení,jež jsou držiteli živnostenského oprávnění.

 

Čl. II: Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu (formou elektronické pošty) s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Povinností prodávajícího je zboží dle kupní smlouvy řádně dodat a povinností spotřebitele je zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

 

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

Čl. III: Kupní smlouva

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena,čemuž předchází uzavření kupní smlouvy,kdy kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu (formou elektronické pošty) s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího) a tímto okamžikem vznikají pro smluvní práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy vyplývající.Nepřevzetím zboží kupní smlouva nepozbývá své platnosti.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu artkamen.cz , Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Odstoupení od kupní smlouvy Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující-spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Kupujcí-spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Provozovateli nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Provozovateli i vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující-spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Provozovatel uplatnit vůči Kupujícímu-spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Provozovatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Provozovatel Kupujícímu-spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může Provozovatel započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupení musí být provedeno písemně či prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.Odstoupí-li Kupující – spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu zboží v plné výši, pokud platba za zboží již proběhla, a to nejpozději do 30 dnů od vrácení zboží. Provozovatel má právo vrácenou částku snížit o náklady vzniklé při vyřizování objednávky.Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující-spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Kupujcí-spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Provozovateli nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Kupující- spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Provozovateli i vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující-spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Provozovatel uplatnit vůči Kupujícímu-spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Provozovatel je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Provozovatel Kupujícímu-spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může Provozovatel započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Odstoupení musí být provedeno písemně či prostřednictvím e-mailu, v odstoupení kupující uvede mj. číslo objednávky (uvedené v potvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

 

Odstoupí-li Kupující – spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu zboží v plné výši, pokud platba za zboží již proběhla, a to nejpozději do 30 dnů od vrácení zboží. Provozovatel má právo vrácenou částku snížit o náklady vzniklé při vyřizování objednávky.

 

 

 

 

 

Čl. IV: Kupní cena

Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží, včetně DPH. Kupní cena uváděná na webových stránkách Prodávajícího (případně na zákaznické lince) je konečná, navíc může být účtována cena za dopravu, pokud si ji Kupující zvolí.

Aktuální podmínky dopravy lze získat na www.ceskaposta.cz, podle druhu přepravy.

Čl. V: Způsob platby

1. Kupní cenu lze uhradit takto:

 

v případě osobního odběru zboží v hotovosti

na dobírku

bezhotovostní převod z účtu

platební kartou

2. Platbu v hotovosti při osobním odběru zboží je možné provést pouze v kontaktním centru prodávajícího.

3. Zboží je dodáváno s řádným daňovým dokladem.

4. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, nejpozději do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury - daňového dokladu, je-li Kupujícímu zaslán

6. Kupující v případě bezhotovostní platby poukáže finanční prostředky za koupi zboží a poplatky na základě vystavené faktury na účet č. 218277168/0300 vedený u ČSOB, pobočka Trutnov a v měně CZK. Faktura může být zaslána elektronicky, faxem, poštou nebo jiným způsobem.

 

Čl. VI: Pojištění

Zboží je po dobu přepravy pojištěno.

 

Čl. VII: Dodací podmínky

1. Zboží je možno dodat takto:

 

obchodním balíkem doručeným prostřednictvím České pošty

2. Dodací lhůta u zboží skladem je po potvrzení objednávky zpravidla do 2 pracovních dnů.

3. Dodací lhůta u zboží, které není skladem, se stanoví na základě dohody s Prodávajícím.

4. Zboží se zpravidla dodává na základě dohody s Kupujícím k tzv. "patě domu". Zboží se zpravidla nedodává do vyšších pater domu, není-li dohodnuto jinak.

 

Čl. VIII: Osoby oprávněné zásilku převzít

Oprávněnou osobou převzít zásilku je:

 

kupující

osoby, jež jsou jako oprávněné k převzetí zásilky uvedeny v přepravních podmínkách podle zvoleného druhu přepravní služby

Čl. IX: Reklamace

Reklamace se řídí platným reklamačním řádem. Jako záruční list slouží daňový doklad s uvedeným datem prodeje.

pixel